Thứ hai, 10/08/2020 - 19:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Quang Khải

Tổ chức Hội thi bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường 2014 – 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

      Năm học 2014 – 2015

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGD-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 631/PGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2014 của của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâmvề việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2014-2015;

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, trường THCS Trần Quang Khải triển khai Kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Mục đích

 - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên; tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trường hàng năm, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;

 - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Yêu cầu

 - Việc tổ chức bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ HÌNH THỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI

1. Nội dung bình bầu:

a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm (10 điểm):
Căn cứ vào xếp loại lớp chủ nhiệm từ đầu năm học đến ngày tổ chức bình bầunăm học 2014-2015:

- Lớp xuất sắc: 10 điểm

- Lớp vững mạnh: 8 điểm

- Lớp khá: dưới 8 điểm

b) SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm (10 điểm).

- Hình thức: (2 điểm): Đề tài được viết không dưới 8 trang A4; cách dòng 1,5lines; cỡ chữ 14 và theo bố cục sau: lý do chọn đề tài, thực trạng của lớp chủ nhiệm, triển khai đề tài, kết quả thực hiện (định lượng, định tính)

- Nội dung đề tài: (8 điểm)

c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng (10 điểm)

- Có các giải pháp ngăn ngừa học sinh bỏ học đem lại hiệu quả: tối đa 3 điểm

- Có các giải pháp giáo dục học sinh cá biệt tiến bộ: tối đa 3 điểm

- Hạn chế các trường hợp HS vi phạm nội quy bị Ban kỷ luật của trường xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên: tối đa 4 điểm

d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh (10 điểm)

- Phối hợp tốt với Hội CMHS lớp, gia đình học sinh  trong việc giáo dục học sinh: tối đa 5 điểm

- Phối với tốt với GV bộ môn, Ban kỷ luật, các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục học sinh tiến bộ: tối đa 5 điểm

đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các GV bộ môn, Chi Đoàn, Liên Đội).
Nhà trường phát phiếu tín nhiệm đến 10 học sinh lớp chủ nhiệm (ngẫu nhiên), các GV bộ môn, TPT Đội, Ban kỉ luật, và đánh giá kết quả theo số phiếu cao nhất ở mỗi loại:

- Tốt: 10 điểm

- Khá: 9 điểm

- Đạt yêu cầu: 8 điểm

- Chưa đạt yêu cầu: dưới 8 điểm

2. Quy trình và cách thức bình bầu:

a) Đăng ký danh sách dự thi: có thể theo 2 hình thức:

- GV tự đăng ký dự bình bầu.

- Tổ chuyên môn giới thiệu danh sách (02 GV/tổ CM).

b) Nhà trường lập danh sách GV tham dự bình bầu, tổ chức bình bầu theo quy trình sau:

- Ban thư ký báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký dự bình bầu, tính chính xác của  bản báo cáo thành tích, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với  GV dự thi (công bố kết quả nội dung a, đ)

- GVCN lớp tham gia hội thi báo cáo thành tích cá nhân.

- Hội đồng bình chọn thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ, tiến hành chấm điểm ở các nội dung b, c, d

- Ban thư ký thu phiếu chấm tổng hợp, nộp kết quả về Hiệu trưởng (trưởng ban bình bầu) chậm nhất 2 ngày sau khi tổ chức bình bầu (20/12/2014). Ban thư ký có trách nhiệm bảo mật thông tin.

- Tổng kết hội thi, cấp giấy chứng nhận cho GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường năm học 2014-2015.

c) Các nội dung bình bầu được đánh giá theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.

d) GV đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÍ BÌNH BẦU

1. Đối tượng: Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.

2. Điều kiện:

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, hiện đang giảng dạy tại trường.

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS (theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT) đạt loại khá trở lên.

- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm trở lên.

- Học sinh trong lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu, học sinh bỏ học không quá 3%.

- Lớp chủ nhiệm được xếp loại tiên tiến trở lên.

3. Hồ sơ dự bình bầu:

- Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức bình bầu;

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng: trong đó trình bày ngắn gọn thành tích đạt được ở các nội dung sau: kết quả các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức, kết quả rèn luyện 2 mặt của HS, các giải pháp về giáo dục HS cá biệt tiến bộ và duy trì sĩ số lớp, kết quả công tác phối hợp với CMHS và các đoàn thể trong trường để làm tốt công tác giáo dục HS.

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm

- Các hồ sơ khác về công tác chủ nhiệm lớp (nếu có)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban bình bầu cấp trường:

a. Thành lập ban bình bầu:

Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên.

- Trưởng ban: Hiệu trưởng

- Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng

- Thư ký: thư ký hội đồng trường

- Thành viên: tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; trưởng các đoàn thể nhà trường

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bình bầu:

- Xây dựng kế hoạch bình bầu, hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung bình bầu;

- Tổ chức bình bầu danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường theo quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT, ngày 26/11/2012  của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Tổng hợp kết quả bình bầu, báo cáo hiệu trưởng ban hành Quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.

2. Thời gian thực hiện:

- Thông báo kế hoạch bình bầu GVCN giỏi: ngày 03/11/2014

- Đăng ký danh sách: hạn cuối 13/11/2014

- Nộp hồ sơ bình bầu:  ngày 01/12/2014

- Tổ chức bình bầu: ngày 18/12/2014

- Tổng hợp kết quả Hội thi: ngày 22/12/2014

- Báo cáo kết quả Hội thi về PGD: 25/12/2014

3. Sử dụng kết quả Hội thi:

- Kết quả bình bầu là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên tham dự bình bầu.

- Danh sách GVCN giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách, đánh giá thi đua  đối với giáo viên.

- Những GV được công nhận GVCN giỏi cấp trường năm học 2014-2015 được giới thiệu dự thi GVCN giỏi cấp Huyện năm học 2014-2015.

4. Kinh phí:

Sử dụng kinh phí hoạt động chuyên môn năm học 2014-2015 để tổ chức bình bầu và khen thưởng.

Trên đây là kế hoạch bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2014-2015 của trường THCS Trần Quang Khải. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai đến các tổ viên, tạo điều kiện và động viên giáo viên chủ nhiệm là thành viên tổ tham gia bình bầu và thực hiện theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ ngay với lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nguồn: tqkhai.camlam.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 50
Tháng 08 : 74
Năm 2020 : 6.109